వడ్రంగి చెట్టు

తెలియదు వాళ్లకు, వదిలెయ్, వాళ్లు నాస్తికులు

ఆ పిచికని చూడు
ఈ కొమ్మ మీంచి ఆ కొమ్మ మీదికి ఎగురుతుంది
తనని తానే మోయలేని సన్నని తీగ మీద వాలి
దేన్నైనా మోయగలవని తీగకు నమ్మకమిస్తుంది
అందుకే మళ్లీ మళ్లీ రమ్మని తీగ ఊగుతుంటుంది

పల్చని రెక్కల పిచిక ఆకలి తన ఎదలోని పురుగు
చెట్టు తన కొమ్మ ముక్కులు చాచి పిట్ట పొట్ట మీద
తాళం తప్పక లయబద్దంగా తబలా వాయిస్తుంది
ఇదంతా వినోదం నవ్వు ఐకన్ మొహం, కొడవలి
వంకర చందమామకి

ఆకలి తెలుసు శశికి
ఆకాశపు కొమ్మలకు అలవోకగా వేలాడుతున్న
మిణుకు మిణుకు చుక్కల బొమ్మల్తో ఆడుకుని
రోజూ పొద్దున్నే సూర్యుడి చూచుకం చప్పరించి
తిరిగి పొత్తిలి చేరి నిద్ర పోయే తెల్లని శిశువుకి

వీడి సంగతంటారా?! వీడికేమిలెద్దూ, వీడు కవి
కవులకేమి లోటు పిచికలున్నంత వరకు, పిచిక
లకు వడ్రంగం నేర్పించే వృక్షాలు వున్నంత వరకు
గగనమంతా నిండి నా చందమామవు నువ్వూ,
నీ వెన్నెలున్నంత వరకు

నువ్వెవరో నీకు తెలీదు కదూ? ఆకాశానికీ కూడా
తెలీదు తను ఆకాశమని, నువ్వు న్నావు, నువ్వు
ఆకలివి, దప్పికవి, కోరికవి, కోరిక చివరి తృప్తివి
ముక్తివి, జన్మరాహిత్యానివి, నాస్తిక ఉద్వేగానివి,
సనాతన స్వార్థానివి

10-05-2016

 
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s