భ్రూం భ్రూం

ఆకాశం భళ్లున దూసుకుపోతోంది
దిగంతాల మీద ఒక ఎర్రని చారిక

కిటికీలోంచి ఇనుప రెక్క మీదుగా
రెండు కళ్లను మోస్తూ ఒక చూపు

నేను అనుకుంటూనే వుంటాను
బొమ్మను ఫట్మని విరగ్గొడ్దామని

గుప్పున కొన్ని పిట్టలు ఎగుర్తాయి
అంగీ భుజ మ్మీద ఒక బర్డ్ పూప్

పాత పాత మాటలను ఏరుకురా
పాపం, చందమామకు ఇచ్చొద్దాం

ఆకాశ వీధిలో దూది కొండలలోన
సూర్యుని సూదిని వెదుక్కుందాం

భ్రూం భ్రూం భ్రూం భ్రూ-భ్రమణం
బొంగరం భళ్లున పగిలి పోతోంది

ఇంటి పిట్టను ఇచ్చేస్తామన్నారు
అది పాపాయి మాటినడం లేదు

నా క్కూడా ఎగ్గిరి పోవాలనుంది
కొందరు మనుషులంతే, ఎగర్లేరు

కొందరు సూర్యులుదయించరు

(published in vakili May 1st 2016 issue)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s