ఒక సెడిషన్ కేసు

సొంత వూరిలో ఓహ్ ఒకటే వుక్క
ఉగాది వచ్చిందని తెలిసేది కాదు
ఇంకో దేశ కవి ఎందుకన్నాడో ఏమో
ఏప్రిల్ మాసం క్రూరమే మా వూళ్లో
రాను రానూ క్రౌర్యం పెరిగేది కూడా
రుతువు మారిందని తెలిసేది కాదు
కూసింది కోయిల యని
కచ్చితంగా చెప్పలేమని
మనస్సు లోముడుచుకు పోయేది

ఇవాళ ఇక్కడ పరాయి వుదయం
ఇంకాసేపు నిద్ర పోవాలనిపిస్తోంది
ఇక్కడా పిచికలు పాడుతున్నాయి
ఏ చెట్టు చిగురిదెక్కడి తీపి వగరు
కిటికీ లోంచి పొద్దున్నే పొగలేని అగరు
ఆరుబయట తనను తాను చంద్రుడు
పారబోసుకుని వెళ్లినట్టు
వెన్నెల వలె చల్లని ఎండ
వాసన లేదు గాని డాగ్ వుడ్ చెట్టుకి
ఒళ్లంతా వెండి నగల వలె పువ్వులు

అక్కడ మనుషులే, ఇక్కడా అంతే
లోకాలు సమస్తం సస్య శ్యామలం
సుజలం సుఫలం సుఖదమయితే
ఎవరు ఎవర్నీ ఏమీ అనరని, కత్తుల
భాషలో పేచీపడరని తలపోతలతో
వసంతం తెచ్చిన కొత్త దుప్పటిలో
ఇంకాసేపు నిద్రపోదామనిపిస్తోంది

వదలదు వదలదు పిచికల పాట
వేల మైళ్ల దూరాన పొద్దుటి పూట
వెన్నెల చలి ఎండా వాన; అమ్మా!
ఏ చోటయినా పిచికలు వాలే తోట

24-04-2016

 dogwood tree
Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s