క్షణికం

ఉన్నది ఒక నిమిషమే, అంతే

ఒక నిమిషంలోనే జరిగిపోవాలి

పక్షి రావడం ప్రేమించడం విశ్వ గోళం

చిన్న గచ్చకాయ రంగు గుడ్డైపోవడం

పక్షి కొన్ని యుగాల ఉష్ణొగ్రతనివ్వడం

నీ కనుగుడ్డు లోంచి కనుపాప పుట్టడం

అది దృశ్యం కావడం దానికి రెక్కల్రావడం

కనులు వినే ఒక పాటను పాడగలగడం

పాటకు లోకం లోలకమై వూగడం.

లోలకం రెంఢు చివరలలో

స్థలమూ కాలం వేలాడడం

అంతా ఒక్క నిమిషంలో జరిరిగిపోవాలి

నువ్వు వున్న ఒకే ఒక్క నిమిషంలోనే

అసలు ఇప్పటి వరకు జరిగినవన్నీ

అలఅ ఒకే ఒక్క నిమిషంలో జరిగినవే

కావాలంటే ఏ మహాకవినైనా అడిగి చూడు

అతడు మహాకవి కావాలనుకోక ముందే

కొంచెం సారా తాగించి మరీ అడిగి చూడు

ఆ తరువాత ఏమీ వుండదు

వట్టి పూదండలు, పగలని పదాలు

గుడ్లు కాదు, గులక రాళ్లు, పగలవు,

దృశ్యాలు కావు కావ్ కావ వట్టి కాకులు

11-11-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s