నాయుడూ, బాన్నావా!

నన్నిట్టా ఒదిలె య్రా కదపకు
చనిపోతాన్నేను బయపడకు
నా కిది అలవాటే
మన్దంతా మాటల అరాచకం
ఎంచక్కా బోంచేస్తాం
అన్న దాతలు అంటే
పండించినోళ్లు కాదంటాము
కలుపులు తీసినోళ్లు
విత్తనాలు వేసినోళ్లు
కోతలు కోసినోళ్లు కం
కులు కొట్టి తూర్పారబోసినో
ళ్లెవురూ కాదు; అది గ్నానం,
సత్యానికి బహు దూరము
బాగా వండించినోళ్లూ
వడ్డించినోళ్లే మనోళ్లు
బోనంలో పాయసం వుంటే
ఇక కవనమే కవనము కద
రాజ శేఖరా ఖరవరా
నువ్వలా పద పద పద రా
నన్నిట్టా తగలెయ్ ఆర్పకు
మంట పక్కన మంటలను
స్కేలు పెట్టి కొలిచి చూడు
ఎత్తులు రైమవుతున్నయా
అయ్తే, నీటిని నేనే నిప్పుని
నేను సర్వనామమనిప్పట్కే
నా ముందెవడో మాసిన
పది శిరసుల వాడొకడు
వదిరి ఉంటాడు మోహించో
లేదా దయతోనో సీతను
ఎత్తుకెళ్లిన వాడు, ఇపుడా
కథలు ఎవడు వింటాడు
పో పో పోరా పో రాత్రించరా
ఇది యొక దివాంధకార ఖేల
అనువధిస్తే పగటి చీకటి ఆట

11-04-2016

 
 
 

 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s