సో కాల్డ్ నేషనలిస్టులకు పది ప్రశ్నలు.

1. నేషన్ అంటే ఏమిటి? ఏది నేషన్? ఏది కాదు? ఒక గుంపు నేషన్ అవునో కాదో దేని వల్ల నిర్ణయమవుతుంది?
2. ఒక వ్యక్తి యొక్క నేషనాలిటీ దేని వల్ల నిర్ణయమవుతుంది?
3. మీరు అమెరికాలో వున్నట్లయితే? మీకు గ్రీన్ కార్డు లేకుంటే దాని కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు, అది వున్నట్టయితే సిటిజెన్ షిప్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు? ఇది నిజమా కాదా? అది రాకపోతే మీరు సంతోషించరు, బాధ పడతారు ఔనా కాదా?
4. మూడవ ప్రశ్నకు మీ జవాబు ఏమైనప్పటికీ అమెరికాలో వున్న భారతీయులెవరైనా అలా ప్రత్నించడం తప్పా ఒప్పా? సిటిజెన్ షిప్ వస్తే తీసుకోవడం తప్పా ఒప్పా?
5. అది తప్పు కానట్టయితే ఈ నేషన్, నేషనాలిటీ అనేవి శాకినీ ఢాకిని కొరివి దయ్యం కన్న ఘనమా? (ఈ ప్రశ్న మిత్రులు నరేంద్ర మోహన్ గారి సౌజన్యంతో…)
6. నేషన్ అనేది శాకిని ఢాకిని కొరివి దయ్యం కన్న ఘనం అయితే, అది ఎలా? ఎందుకు?
7. కాశ్మీర్ ఇంకో నేషన్ గా వుండాలనుకుంటే, అలా వుంటే భారత దేశం లోని శ్రామిక జనావళికి అది ఏ విధంగా నష్టం?
8. కాశ్మీర్ విడిపోవాలని నేను కోరుకోడం లేదు. కాశ్మీర్ జనం అలా కోరుకుని అది విడిపొతే… అంబానీ టాటా వంటి పెట్టుబడిదారుల సరుకుల చలనానికి టాక్సులు పడి ఇబ్బంది అవుతుందని తప్ప వాళ్లకైనా సరే ఏం నష్టం?
9. ఇ.యు లాంటి ఏర్పాట్లతో పాక్, బంగ్లాల్ని కూడా కలుపుకోగలిగితే ఉపఖండ ప్రజలకూ, పెట్టు బడిదారులకు చాల మేలు కదా? ఎనిమిద ప్రశ్న లోని నష్టాన్ని ఆవిధంగా పరిహరించగలమా లేదా? ఆ పని చేయకపోగా, ఇంకా విడగొట్టే ప్రసంగాలతో, ప్రవర్తనలతో పేట్రేగుతున్న చీకటి శక్తుల గురించి మీరేమంటారు?
10. తొమ్మిదవ పరిణామం సంభవించకుండా చూస్తున్నది తమ లాభాలు చూసుకునే సామ్రాజ్యవాదులు, వారి ఇండియన్ తాబేదారులు అవునా కాదా?

06-03-2016

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in బహిరంగ లేఖలు/విజ్జ్ఞప్తులు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s