రాసీమ సోదరులారా!

మీరు వింటారని అనిపించదు. అయినా చెప్పాలి, చెబుతూ వుండాలి.

మీరు కేవలం ప్రాదేశిక రాయల సీమ కోసం తపిస్తున్నట్టయితే… అది ‘దేశమంటే మట్టి’ అనడం కన్న హీనం.

ఇప్పటి దొరతనం మీకే కాదు దళితులకు, స్త్రీలకు, మిగతా పేదలందరికీ వ్యతిరేకం. ఇది హెచ్ సియూలో జె ఎన్యూ లో, విద్యార్థులకు కూడా వ్యతిరేకం. ఇది ప్రపంచ బ్యాంకు సరళి వ్యాపారానికి మాత్రమే అనుకూలం. ఇది అమరావతి కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు ఇస్తున్న రుణాల డబ్బులకు, అందులో తమ తమ సొంత వాటాలకు మాత్రమే అనుకూలం. ఆ అప్పు తీర్చడం కేవలం వాళ్ల పని కాదని మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. అది రాయల సీమ వాళ్ల భారం కూడా. కాని నిర్ణయీకరణంలో రాసీమకు వాటా లేదు. సోదరులారా, చెప్పక తప్పదు, అది ‘కోస్తా’ అతి తెలివి యొక్క కొనసాగింపు.

అన్ని విషయాల్లో మీరు న్యాయం వైపు నిలబడండి. అప్పుడు న్యాయం వైపు నిలబడేవారంతా మీ పక్షాన నిలబడతారు. అంతే గాని మీ నిలువు బొట్లను, అడ్డం బొట్లను కూడా వాళ్లు సమర్థించాలంటే కుదరదు. వాటిని కూడా సమర్థించాలని షరతు పెడితే, ఆ షరతును కాదన్నోళ్లందర్నీ బూటు కాళ్లతో తంతామంటే….. ఇదిగో చెప్పక తప్పదు… ఇప్పుడే, మొదట్లోనే… మిమ్మల్ని బూటు కాళ్లతో తన్ని తగలేస్తారు. దేశ ప్రేమ అనేది బొట్లు పెట్టుకుని వూరేగే వాళ్ల గుత్త సొమ్ము కాదు.

కోస్తా అగ్ర వర్ణులు కారంచేడు నుంచి పాఠం తీసుకున్నారనే అనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు అంత కంటె సొఫిస్టికేటెడ్ అణిచివేతకు దిగారనేది వేరే విషయం. మీరు ఏ చుండూరు దగ్గరో ఆగి పోయినట్టున్నారు. అదేదో సినిమాలో గుండాలు ‘సీమ నుంచొచ్చినం’ అని రొమ్ము విరుచుకుని చెప్పినట్టే మీరు ఇప్పటికీ మాట్టాడేస్తున్నారు. స్టాపిట్ అండ్ స్టార్టగెయిన్.

బుంగమీసాలు కాదుర నయ్నా, కాస్త మెదళ్లనీ, హృదయాల్ని కూడా వుపయోగించండి. ఏమంటారూ?

03-03-2016

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in బహిరంగ లేఖలు/విజ్జ్ఞప్తులు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s