రవన్న కు జోహార్లు

నాకు తెలిసిన ఒక అద్భుత మానవుడు.
నాకు తెలిసి ఈ భూమ్మీద నడిచిన ఓ మంచి కల.
రవన్నా నిను మరవలేము.
నీ చెరగని నగుమోమును మరవలేము.
నీ జ్జ్ఞాపకం మాలో చిరంజీవి.
రవన్నా నీకు లాల్ సలామ్.
Long Live the Memory of Com. Rayala Subhash Chandra Bose
I share the pain with his family, friends and his comrades in arms
ravi

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s