ముందుమాటలకు ముందొక మాట

ఇటీవల నేనొక ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నాను. ఒకసారి కాదు రెండు మూడు సార్లు. ఒకసారిలా నోట్ రాసి రచ్చ బండ మీద పడేస్తే, తరువాత్తరువాత అవసరమైన వారికి దాన్నే కాపీ చేసి పంపొచ్చు అని…

కవిత్వం, కథ, వ్యాసాలు పుస్తకాలు వేసే వారు తమ ‘సహ రచయిత’లతో ముందు మాట లేదా వెనుకమాట రాయించుకోవాలని ముచ్చట పడతారు. ఆ ముచ్చట నాకూ వుం(డిం)ది. అది చాల బాగుంటుంది. ఒక్కోసారి అలా ‘సహ రచయిత’ అయ్యే భాగ్యం నాక్కూడా కలుగుతుంటుంది. అది ఇంకా బాగుంటుంది.

కాని, వాళ్లు మొదట ఎందుకోసం రాయమన్నారో దానికి, దాన్ని తమ పుస్తకంలో వుపయోగించే దానికి సంబంధం వుండదు. ఒకరిని ఒకందుకు అని అడిగి రాయించాక, అడిగిన వాళ్ల ప్రయారిటీస్ మారిపోతుంటాయి. లేదా ముందే అలా అనుకుని ‘సహ రచయిత’కు చెప్పకుండా వుంటారో! అచ్చులో తన మాటలు వున్న స్థలం తనకు నచ్చకపోతే దానికి బాధ పడే హక్కు/ బాధ్యత ఆ ‘సహ రచయిత’కు వుంటుంది. ప్రయారిటీస్ మారిపోవడం వెనుక ఏ స్వార్థాలు లేవనే బుకాయింపులు అతడిని/ఆమెను ఓదార్చవు. ఒక్క మాటలోచెప్పాలంటే ఇదొక నివార్య క్లేశం.

నా మట్టుకు నాకు ముందు మాటలు అవీ రాయాలని పెద్ద షోకు లేదు. రాయగూడదని కడ్డాయం కూడా లేదు. నిర్ణయం ఇస్యూ టు ఇస్యూ మాత్రమే వుంటుంది. పర్మనెంట్ నిర్ణయం ఏమీ వుండదు. ఆ మాటకొస్తే దేని గురించీ అలాంటి పర్మనెంటు నిర్ణయం నాకు లేదు. అందువల్ల: ముందుమాట, పరిచయ వాక్యాలు రాయమని నన్ను అడిగేట్టయితే….. పుస్తకంలో ప్రకటిత రచయితలు కాకుండా ఇతర్లు ఎవరైనా వున్నారా, వుంటే వారు చేస్తున్నది ఏమిటి…అంటే వాళ్లు రాస్తున్నది ముందు మాటలా, పరిచయాలా… మొదలైన వివరాలు నాకు తెలియాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే నేను (నా మాటలు) ఎవరి వెనుక, ఎవరి పక్కన వుంటానో నాకు తెలియాలి.

వేరే వాళ్లు వుంటే రాయనని కాదు. ఆ సంగతి నాకు ముందుగా తెలియాలి.

ఇది అహంకారాల సమస్య కాదు. .మన మాట…. ఏ మాటల వెనుక, ఏ మాటల పక్కన వుంటుందనే దాన్ని బట్టి వాటికొక విలువ, అర్థం ఏర్పడతాయి. ఏమో ఒక ఫలానా వారి పక్కన లేదా వారి వెనుక ఆమాటకొస్తే వారు వున్న చోట వుండడం నాకిష్టం లేదేమో, అది మీరెలా నిర్ణయిస్తారు? ఇది నా ఆభిప్రాయం మాత్రమే.

ఇదంతా ఎవర్నీ నొప్పించడాని కాదు. ఏ స్నేహం చెడిపోవద్దు అనే వుద్దేశంతో రాసినదే.

అందరికీ ప్రేమగా

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in బహిరంగ లేఖలు/విజ్జ్ఞప్తులు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s