రో

అడివి
చీకటి
మంచు
అతడు
లేడు
ఎముకల
పొయ్యి లో
నిప్పులు
రాజేసి
ఎటు
వెళ్లాడో
తిరిగి
వస్తాడో
రాడో
దూరం
నుంచి
ఓ…ఓ…
ఊళ
దూరం
నుంచి
ఫ్లాష్ ఫ్లాష్
కోర
భయం
లేదు, తెగని
సాలె గూటి
దారం మీద
నువ్వూ
నీ 
అద్దం
రెక్కల
తూనీగ
పద పద
వేళ్లతో
గోళ్లతో
నోటితో
పళ్లతో
కొరికి
విదిల్సి
చీల్చి
అదిగో
అప్పడు,
చేతిలో
ఏమీ లే
నప్పుడు
గుహలో
చీకటిలో
తన పాప
ఏడుపు
తన లోనూ
ఏడుపు
అయినా
నిల్పిన
ఆమె ధైర్యం
అదే ఇప్పటి
ఈ నేను
అప్పడు
ఆమె ఒడిలో
బతికిన
పాపకు పాపను
కొంతైనా
లోలో
వుంటుంది
కృతజ్జ్ఞత
మిత్రమా
నక్షత్రమా
చదివాను
నీ లేఖ
చివరిది
ఇక అలా
కానివ్వం
అనాలనుంది
గాని, రో,
అనలేను
ఈ గుహలో
ఈ చీకటిలో
ఆమె మొయిని
మన
అమ్మ మొయిని
ధైర్యం చాలు
మనం
బతికెయ్యొచ్చు
రో, నువ్వు
బతికెయ్యాల్సింది

కోపం రో
దుఃఖం రో
కవనం రో
కదనం రో
మరణం రో
జననం రో
నేనూ చనిపోయాను
నేనూ జన్మించాను
రాత్రంతా
పదును కత్తుల
అంచుల మీద
ఒక శయనించాను
పడిపోలేదు
అగాథం లోనికి
పడిపోలేదా
ఇది అగాధం
కాదా?
నడవాలి
నడిస్తే ఏదీ
అగాథం కాదు
నడకకు ఏదీ
అవరోధం కాదు
అబద్ధాలు
అరెస్టులు
ఏవీ ఆపవు
ఏవి ‘తండ్రీ’
నిరుడు మోసిన
ఇనుప సంకెలలు
ఇందిరమ్మా
హిట్లరయ్యా
ఏరి, చూపించూ
శిలలు నిలిచాయా
లేక, మా
కలలు నిలిచాయా
మా కలని మేము
ఎలాగో
కాపాడుకుంటాం
కాపాడుకుంటాం
కాపాడుకుంటాం
రొ….రేయ్
కాపఢుకుందాం
కాపాడుకుందాం
కాపాడుకుందాం
రో!
02-03-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s