విందు

tamarind

చివరికి ఏమవుతుంది?

ఎక్కడికని ఈ పరుగు?

తిరిగి తిరిగి తిరిగి రాబోయే దిక్కడికేగా

ఎవురేం చెయ్య క్కర్లేదు

తీరికను అందంగా చెక్కి

నిలబెడదాం రండర్రా ఊరవాకిలి కాడ

జొన్నదంట్లు తీసుకొచ్చి

బెండుమీద ఈనెలు తీసి

ఎడ్లబండ్లూ ఎడ్లు చెయ్యగలవు నువ్వు

అలా చేసి చూడో సారి

కమ్మరి నువ్వే వడ్రంగి

నువ్వేనని అనుకుంటే అంతా ఒక ఆటే  

ఓహోయ్ సెంద్ర కలా

మఠం కాడి మావు సా

పిల్లలందరు రండర్రా రండీ రండహో

చెయ్ మీద చెయ్ పెట్టు

చిన్ని చిన్ని పిడికిళ్లతో

కొట్టు కొట్టు సిన్నోడా కొట్ర కొట్టు పెద్దోడా

యాప్పండు, సింత సిగురు

చిటికె డంత వుప్పు కలుపు

కొట్ర కొట్టు కొట్ర కొట్టు, కొట్ర కొట్టు పిల్లోడా

బాగా నలగ కొట్టినంక  

ఇదిగిదిగో సెయ్యి పట్టు

యాప్పండు తీపి, చిగురు వగరు పులుపు

లొడ్డ సెయ్యి శివ్రాం రెడ్డి

జొల్లు నోటి కాశిం సావు

కురుగోల్ల మంగమ్మా కుమ్మరోల్ల పద్దావతి

ఉరుక్కుంట ఎగురుకుంట

కాకు ల్లెక్క పిట్ట ల్లెక్క

అర్సుకుంట పాడుకుంట

తీప్పులుపు సింతబజ్జి తిందాం తిందాం రండర్రా

01-02-2016

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in కవిత్వం. Bookmark the permalink.

One Response to విందు

 1. Nisheedhi says:

  Mesmarising slang !
  కురుగోల్ల మంగమ్మా కుమ్మరోల్ల పద్దావతి

  ఉరుక్కుంట ఎగురుకుంట

  కాకు ల్లెక్క పిట్ట ల్లెక్క

  అర్సుకుంట పాడుకుంట….yes ! What an expression sir

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s