అరూపి రాత్రి

comforter

చీకట్లో చెయ్యి తడుముకుంటుంది

నిశ్శబ్దంగా ఒక పక్షి ఎగురుతున్న చప్పుడు

పాదాలు ఎంత తన్నుకున్నా నేల తగలదు

సముద్రం తెరలు తెరలుగా తేలి పోతుంది

కంఫర్టర్ మతడతల మధ్య

పక్షి గొంతులోని విహ్వలత

ఏది ఎందుకో తెలీదు. ఎందుకు తెలీదో తెలీదు

ఇది ఆకలో భయమో. అమెదో నాదో. చెయ్యి తడుముకుంటూ వుంటుంది

పడి పగిలి పోయిన మట్టి బొమ్మను వెనుదిరిగి చూస్తూ వెళ్లే పాపను నేను

ఈ చెయ్యి నాదేనా. నాకూ చేతికి మధ్య భుజం లేదు.

ఈ కాలు నాదేనా, నాకూ కాలికి మధ్య నడుం లేదు

ఏది ఎవరిదయినా కావొచ్చు ఎవరినడిగేవు మనసా

ఇది రూపం లేని గూడు. నేను రూపమున్న పిచికలను. ఎలా కుదుర్తుంది

కుదరదు పొసగదు అతకదు కురూపివైనా బాగుండు అరూపివైతివి మనసా

తెలిసింది ఒకే ఒక్క భాష, ఒకే ఒక్క యాస. నది అవలి గట్టుకు ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు.

అక్కడి ఆటపాటలు కనలేదు వినలేదు. ఆజన్మ బ్రహచారిని. చివరికి దొరికిందాన్ని

ఏం చేసుకోవాలో ఎవరు చెబుతారు. తడుముకుంటూ వుండగానే తెల్లారుతుంది.

చాల బాధగా వుంది

నన్ను

తట్టి లేపండర్రా

పోనీ

తిట్టి లేపండర్రా

ఓహ్హో, చేతి వేళ్లకు ఏమీ కనపడదు పాదాలకు ఏమీ వినపడదు చెవులు కదలవు

కంఫర్టర్లో కంఫర్ట్ లేదు  

నువ్వు ఎలాగూ లేవు

 

 19-12-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s