బ్లైండ్ లేన్

ఒక ఇల్లు దొరికే వరకు ఇంటిలోపలి మనిషి దొరికే వరకు

బయటి నుంచి కాకుండా లోపల్నించి కాలుస్తున్న ఎండ

కంఠాన్ని చుట్టి మస్తిష్కానికి పడగ యెత్తుతున్న దాహం

మనం కలుస్తామంటావు, అందాక

మంత్రవాక్యం మరిచిపోవద్దంటావు

ఒక్కో అక్షరం పేలి కోటి అణువులై గాలిలో ఎగురుతున్నది నువ్వేనా

వాక్యం సంగతి సరే, నిర్మించగలనా మనదైన ఓ అక్షరాన్నైనా

ఇక్కడ ఎవరూ లేరని కదూ అన్నాను, ఎందుకు లేరూ? ఉన్నారు

అదిగో ఆ టీ కొట్టు దగ్గర ఒకాయన వంగి కాలు గోక్కుంటున్నాడు

ఆటో లోంచి డ్రైవరు అప్పుడప్పుడు నా వైపు కూడా చూస్తున్నాడు

ఆసుపత్రి చెత్త కుప్ప పక్కన శునకం దిక్కులు  చూస్తూనే వుంది

ఇల్లు దొరకదు

మనుషులు దొరకరు ఇంకా ఇక్కడ నుంచోడానికి తగిన కారణం దొరకదు

డెజావూ?!

ఎప్పుడో చూశాను ఇవే గోడల్ని, ఇదే, ఈ ఆకలిగొన్న శునకాన్ని

నన్ను గిరాకీ అనే ఒక సర్వనామంతో సంభావించే చోదక నేత్రాల్ని

తేనీటి ప్లాస్టిక్ కప్పుల గుట్ట పక్కన గోక బడుతున్న చరణ కండరాన్ని

ఎప్పుడో చూశాను ఈ గోడల్ని సరిగ్గా ఇవే గొడవల్ని. ఇది మామూలే

నేనుంటాను. ఎదురు చూస్తుంటాను ఇలాగే. ఎవరిదో ఒక ఇంటి

వసారాలోంచి, నన్ను కాసేపు నిలబడనిచ్చిన ఇంకో ఇంటి చూరు

కింద చిరిగిన నీడ లోంచి చూస్తుంటాను; నువ్వు వస్తావని ప్రేమగా

పెదాలు విచ్చుకున్నట్లు ఒక చల్లని నీడ లోనికి తలుపులు తెరుస్తావని

 

నువ్వు ఎవరో తెలియదు, తెలుసు అనుకున్నాను, తెలుసనుకుని

ముద్దు పెట్టుకోబాయాను, నీ కన్నులలో దిగ్భ్రాంతి, పరాయి తనం

ఎక్కడో ఏదో కళుక్కుమన్న చప్పుడు ఇల్లు లేదు ఇంట్లో ఎవరూ లేరు

వున్నట్టుండి వున్నానొక పేరు లేని వూరిలో, ఆగిపోయిన దారిలో

 

(Actually it is a re post, with changes though.J)

Advertisements

1 Comment

  1. నువ్వు ఎవరో తెలియదు, తెలుసు అనుకున్నాను, తెలుసనుకుని

    ముద్దు పెట్టుకోబాయాను, నీ కన్నులలో దిగ్భ్రాంతి, పరాయి తనం

    ఎక్కడో ఏదో కళుక్కుమన్న చప్పుడు ! Just a moment of reality .pinched

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s