ఒక్కో సారి

ఔను సరిగ్గా

అట్టాగే జరుగుతుంది

దినకరుడు నీకేమీ చెప్పడు

ప్రసవ వేదన అంటూ ఏం వుండదు

నడుస్తూ నడుస్తున్న వాడివి

నువ్వు నువ్వు కాకుండా పోతావు

నడిచే దారిలో ఒక్క చెట్టైనా లేకున్నా

పాదం పెట్టబోయి వెనక్కి తీసుకునే

ఎండుటాకు ఎక్కన్నించి వచ్చిందని

చిన్న అగ్గి పుల్ల కపాలం గోడకు రాసుకుని

ఎప్పటిదో ఇరవయయ్యిదో శతాబ్దపు నొప్పితో

నీ కన్నీరు మండుతుంది

తుడుచుకోబోతే అది వేలికి అంటుకుని

గుండె దాకా పాకుతుంది వణికిపోతావు

జనం ఆడుతుంటారు పాడుతుంటారు, చెట్లు లేని దారి పొడుగునా

గోధుమ రంగువో ఆకు పచ్చనివో వర్షమేఘం ముక్కల్లా తడి నల్లనివో

ఆకులు రాలి పడి వుంటాయి, చిరు గాలికి గిర గిర ఎగురుతుంటాయి

నీ దిగులు నిన్ను ఒక్కొక్క రాత్రి ఒక్కొక్క రకంగా గుచ్చుకున్నట్టు

ఒక్కొక్క ఆకు ఒక్కొక్క రంగులో గొంతుక విప్పుతుంది

భలే వుంది కదూ పొద్దుటి నీరెండ నడకలో

సరస్సు నీటిలో మిగులు చందమామలా

రోడ్డు నలుపులో నీకు నువ్వు కనిపిస్తావు

14-12-2015

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s