రాత్రి బొడ్డు తాడు

నువ్వు సీతాకొక చిలుకవి నీకు జబ్బు చేసిందని దిగులు ఎవరినడిగినా ఏమీ చెప్పరు నాకా దుఃఖ పడడం తప్ప ఏమీ తెలియదు నీకు ఆకలేస్తోందని ఇంకో నిష్ఫలమైన దిగులు

ఇదొక అడివి నాకు పూర్వ పరిచితం కాదు మనం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చామో ఎప్పుడు వచ్చామో వచ్చే ముందు మనం కలిసి ఏమయినా అనుకుని వుంటే ఏమనుకున్నామో ఏమో

ఆకాశం అంతా నీలంగా వుండదు అడివి అంతా ఆకు పచ్చగా వుండదు రంగులను చదువు కోగలిగితే నీకు వైద్యం ఏమైనా చెయ్యొచ్చేమో తింటానికి ఏమైనా ఇవ్వొచ్చేమో

ఒకే సారి ఇన్ని దృశ్యాలు ఒకే సారి ఇన్ని మరణాలు చెట్టు మీంచి కిందికి వేలాడే ఆకు కొసన చాల సేపటి నుంచి ఊగిస లాడుతున్న నీటి చుక్క పడిపోతుందేమో చనిపోతుందేమో 

అడివి పొదలలో దారి తప్పిపోయినవి పోగా రాత్రి అంచుల్లోంచి జారి తోడేలు నోట్లో పడి పోయినవీ పోగా మిగిలిన కొన్ని అమాయిక నయనాల జంతువులూ ఇంకొన్ని గడ్డిపరకలు

జరిగినది మళ్లీ జరుగుతుందా అకాశం రొట్టె ముక్క మొయిలు వెన్న పూసుకుని మన పేద పెదాల్ని కామిస్తుందా ఆ ఈత చెట్టు నుంచి మళ్లీ దొంగ కుండ దింపుకుంటామా, ఏమో

నిరాశ ఏమీ లేదు వెన్నెల మీద కోపం లేదు వెన్నట్లో కనిపిస్తుందని దిగులు ఆకలి కనిపిస్తుందని దప్పిక కనిపిస్తుందని

ఆకు నుంచి రాలబోయే నీటి చుక్క కనిపిస్తుందని కనిపించే ప్రతిదీ భయపెడుతుంది

రాలితే? రాలితే ఏముంది? రాలితే ఏమీ వుండదు!

ఆకాశం రాత్రిని కని బొడ్డుతాడు తెంపుకోడం ఎట్టాగో తెలీక దాన్ని అట్టాగే రొమ్ముకు ఆనించుకుని తనను తాను తాగుతుంది రాత్రి బాగోదు ఆకాశపు బిడ్డ కదా వదలదు   

7-12-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s