నువ్వు చెప్పే వరకు తెలీదు

నా ముక్కు కోసుగా కోఠేరేసినట్టుగా వుంటుందని

లేదా అసలుండదని

నువ్వు చెప్పకపోతే నాకు ఎప్పటికీ తెలిసేది కాదు

అబద్దం అన్నా నువ్వన్నా నాకు చాల చాల ఇష్టం

దేనికీ కట్టుబడం మనం

నీకూ, నీతో వున్నంత వరకు నాకూ భలే స్వేచ్ఛ

కట్టుబడము గాని, కట్టుబడి వున్నట్టు కలవరిస్తుంటాం

స్వేచ్ఛలా దుర్భరమైనది ఇంకొకటి చెప్పగలవా ప్రియా!

నువ్వింకా నా కోసం అక్కడే వెదుకుతున్నావా? మరిచిపోయావా?

నేనెప్పుడో పగిలిపోయాను. చమ్కీ ముక్కలు ఏరి వళ్లో పోసుకుని

నేనెటో వెళ్లిపోయాను. ఊరికే అల్లంత దూరం నుంచి చెయి సాచి

వెదుకులాటలో నిన్ను కలుపుకుంటూ వుంటాను అప్పుడప్పుడు

నీ వల్ల నా అన్వేషణ కొంచెం అందగిస్తుంది, కాస్త నెత్తురోడుతుంది

నటనలో తగిన శిక్షణ ఇవ్వాలే గాని, నెత్తిటి అందం నెత్తుటిది కదా

ఏ లోకం నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తూ ఇక్కడ ఆగిన గంధర్వుడవో

ఎంత బాగా చెప్పావు పద్యం ఒక్క ముక్క అర్థం కాదు గాని

నా అక్షరాలతో నీ భాషలో రాసినట్టుగా వుంటుంది

నా నరాల్ని లాగి పట్టి నీ పాటను మీటినట్టుంటుంది

ఓహ్, ఇవన్నీ తెగిన దారప్పోగులు, రమిస్తున్న వానపాములు కాదు

బొరియలు బొరియలుగా ఇళ్లు, మాసూళ్లు లేని కళ్లాలు, ఖాళీ స్థలాలు

నేను లేను, నా నువ్వు మాత్రం ఎట్టా, ఎక్కడని వుంటావు?

శూన్యానికి ఆకరమై, నీకు నిరాకరమై, దిక్ దిగంత గానమై

………………………………………………ఇట్లు

……………………………………..ఒక లేని నేను

9-7-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s