కొత్త కిటికీ

ఆకాశానికి ఏది యిష్టమో అదే నాక్కూడా యిష్టం
ఆకాశం లాగే నేను. మా ఇద్దరి దొకే అనంత నీలిమ
ఉస్సురని కొబ్బరాకులతో విసురుకుంటుంది ఆకాశం
లేదా, జపాన్ బొమ్మై వీవెన పట్టుకు నుంచుంటుంది

మట్టిలో పాదాలు పొమ్మ దన్ని ఎగురుతుంది చెట్టు
ఎగిరింది ఎగిరినట్టే చేతులు చాచి నుంచుంటుంది
అది ఆర్తిగా ఎవరినో ఏదో అడుగుతున్నట్టుంటుంది
దాని ఆర్తిలో దాహం తీర్చుకుంటున్న దోసిలిని నేను

మళ్లీ నేనే
చూస్తుంటాను దూరం నుంచి నన్నూ నా దాహాన్ని
ఎంత పరాయి
చోటయితేనేం, ఓ కిటికీ వుండక తప్పదు ఎక్కడైనా

మనం మళ్లీ కలుసుకుందామని అనుకున్నాం అప్పుడు
కలయిక స్థల కాలానికి ఓ సంకేతం కూడా అనుకున్నాం
చీటీ, ఇదిగో ఇక్కడే ఎక్కడో, ఏ చెట్టు తొర్రలోనో దాచాను,
లేక ఏ సమాధి ఫలకం కిందనయినా వుంచానా? ఏమో

నన్నొక కుక్క పిల్లను చేసి ఆడుకుంటున్నాడు వీడు
వస్తాడా బాలవర్ధి కొండ కోనలు దాటి కారడవులు దాటి
ఇంతా చేసి ఆనాడు దారి పటాన్ని దాచేసిందీ నేనే కదా
మరి కొన్ని డాలర్ల కోసం. నేనూ ఒక సంకేతమే కదా?!

సంకేతాలు, అన్నీ సంకేతాలు; అతడు, ఆమె, చెట్టు, పలక,
చెట్ల పచ్చనాకుల మధ్య వూగుతున్న నల నల్లని నీడలు
సున్నాను రకరకాలుగా విరిచి కలిపి తయారించినట్లున్న
వంకర టింకర వస్తువులను చూపిస్తున్న ఓ మొబైల్ కిటికీ

భరోసా లేదు, చేసిన/యని నేరాలకు విచారణ తప్పదు
విచారణ సమయంలోనో ఆపైనో శిక్ష కూడా పడక తప్పదు
చేసిన నేరాల కన్న చేయనివే మరింత ఎక్కువ భయంకరం
చేసినవీ కొన్నుంటాయి గనుక సున్నా నిన్ను ఆదుకోదు

ఎన్నాళ్లని ఎక్కడని దాక్కుంటావు, దేహం నుంచి నీడలా?
పగటి వెలుగు అక్కర్లేదు, అమాస చీకట్లోని కాంతి చాలు
విశ్వ వైశాల్యం అక్కర్లేదు, ఒక నిప్పు రవ్వంత స్థలం చాలు
ఎక్కడ నిన్ను నేనూ నన్ను నువ్వూ ప్రేమిస్తామో అక్కడ

కలుస్తాం, కలుద్దాం కాదు, కలుస్తాం, అదే మన సంకేత స్థలి
10.40 pm 13-7-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s