ఆకేంద్రకమై…

చెక్కిలి మీద తడి చేతులేవో తారాడినట్టు
గూటిలోని రంగుల పిచిక కంటున్న కల
మధ్యలో బయిటికి పొర్లి నా లోనికి పారాడినట్టు
ఒలికిన నెత్తుటిలో కూర్చుని, అదేమిటో తెలియక,
ఒక చిన్ని పాప చేతులు తప తప ఆడుతున్నట్టు
ఎక్కడి నుంచో పారిపోయి వచ్చి నా చీకట్లో దాక్కున్న
రాగమొకటి సరిగ్గా వినిపించక చెవులు నొప్పెడుతున్నట్టు
ఒక సున్నా మరొక సున్నాతో సంగమించాలని
ఒకటికి తొమ్మది సార్లు వ్యర్థ ప్రయత్నిస్తున్నట్టు…. నువ్వు

నిన్ను కేంద్రం చేసుకుని దిగంతాల్ని తాకుతూ
ఒక వృత్త లేఖినిని అయిపోతాను నేను
కంపాస్ లేదు, దిక్కూ దిశ తెలియదు
కేంద్రంలో ఇమడలేక నువ్వు బయటికి పొర్లుతావు
ఉన్నట్టుండి అకేంద్రకమైన అలమటింత
బాధను కూడా ఎవరో కబ్జా చేసేశాక మిగిలిన పిప్పి నొప్పి
నువ్వు లేకుండా నేను ఎలా వుంటాననుకున్నాను
నీకు ఏది చేరితే అదే నేను, మిగిలింది శుష్క వేదాంతం
రెండు బాహువుల మధ్య శీత వాయువు, ఖాలీ కావులింత
మరిచిపోవాలి అమ్ము విడిచి వెళ్లిన అన్ని వాక్యాలనీ
వాక్యాల్ని నిర్మించిన పదాల ఈకలనీ
మరిచిపోయి కొత్త భాష నేర్చుకోవాలి,
ఏమో అదెట్టా అవుతుందో ఏమో
నిన్ను నేను చేరు కోవాలి, నిన్ను నేను అందుకోవాలి
నన్ను నీతో పంచుకోవాలి
ఒక మిద్దె మీద చింత చెట్టు కొమ్మ కింద
నువ్వూ నేనూ
చెట్టు కింద టెర్రెస్ మీద ఏవేవో నీడలు
నీడలలో ఒక వగరు పులుపు వాసన
చిన్నత్తా చిన్నత్తా
రొట్టె మీద సిగురు పప్పు పెట్టి ఇవ్వవూ
చాల ఆకలేస్తోంది చిన్నత్తా, గడ్డికి వొయ్యి
అమ్మ ఎప్పుడొస్తాదో ఏమో, ఇగ రాదేమో

నువ్వు ఎవరని కదూ అడిగావు?
నువ్వు చిన్నత్తవు, పొద్దు మునిగినా
ఇంకా చేని కాన్నించి రాని అమ్మవు
ముల్లుగర్రా చెర్నకోలా జొతికల ఎద్దుల నాన్నవు
నన్నూరికి వెళ్లనిచ్చి వెళ్లిపోయిన తమ్ముడివి
కనుల ముందు వికసిస్తున్న చిట్టి పాపవు
అంగట్లో కొనుక్కొచ్చినామని నీకేం తెలుసు
క్రా క్రా అని రంగు రంగుల ప్రేమ కురిపించే పెంపుడు పిచికవు
ఎక్కడో మనసులో అనుకుంటున్నది చెప్పిన
నేరానికి హతుడవై, ఈ దేశం ఇంకెట్టాగబ్బా అని
బాధ పెడుతున్న కల్బుర్గివి
ఎప్పటికీ తగ్గని పెయిన్ ను శ్రతి జేసి వెళ్లిన
ఒక అందమైన ఆడపిల్లవి, ఆమె కమిలిన చర్మానివి
తోలుబొమ్మలాట ఆడిస్తున్న పైసా లోని పరమాత్మవి
మనువు ముడ్డి తుడిచే టిస్యూ ధర్మానివి
ఇంకెవరని చెప్పను నువ్వెవ్వరో
ఎవరు నా భ్రమణానికి కేంద్రమో అదీ నువ్వు

యు ఆర్ మై రెవల్యూషన్

25-11-2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s