రెండెవూ

క్కడికి వచ్చాన్నేను

ఒక కుక్కపిల్ల దేన్నో వెదుక్కుంటూ వుండింది

అప్పుడే వెళ్లిపోయిన బస్సు రేపిన దుమ్ముతో ఒక ఎండుటాకు పరాచికాలాడుతూ వుండింది

అంగడి ముందు మెట్ల మీద కూర్చుని అదే ముసిలాడు అదే బీడీ వెలక్క విసుక్కుంటున్నాడు

నా స్ప్లెండర్ మీద చెయ్యి పెట్టి ఒకడు మరొకడితో మాట్లాడాడు

నాకేం భయం వేయ లేదనుకో

ట్యూషన్ నుంచి వస్తున్న పాప ఎడమ కాలి బూటు మడమమీది రంధ్రం నన్నెందుకో దిగులుగా చూసింది

ఎదుటి మోటు మీద బస్ షెల్టర్ లో ఒక యువకుడు తదేకంగా ఏదో చూస్తున్నాడు

సాయబూల పిల్లవాడు మంచి తెలుగులో పలకరించి, కదా అన్నట్టు చూస్తూ గిలాస అందించాడు

వెలగని బీడీ ముసలాడి పక్కన అంగడి మెట్టు మీద కూర్చుని ఒక్కొక్క గుక్క టీ తాగాను, నువ్వు రాలేదు

కుక్క పిల్ల ఏమి వెదుక్కుంటోంది? యువకుడు దేన్ని చూస్తున్నాడు? ముసిలాడి బీడీ ఎందుకు వెలగడం లేదు?

అని

చాల గాఢంగా ఆలోచిస్తూ నేను వెళ్లిపోయాను

నువ్వు రా నువ్వు వస్తే నేను అక్కడ వుండొచ్చు

(పర దేశంలో పదే పదే గుర్తుకు వస్తున్న కె, శ్రీకాంత్ కు, వనస్థలి పురంలోని మా తేనీటి అడ్డాకు)

1-12-2015

Advertisements

About hrk

Publishing mostly in Telugu. Not only poetry but every thing I write.
This entry was posted in కవిత్వం. Bookmark the permalink.

One Response to రెండెవూ

  1. balasudhakarmouli says:

    చిన్న అంశాలను కూడా పరిశీలనతో కవిత్వంలోకి పొదగడం బాగుంది సర్..

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s